Zespół

Zarząd Fundacji:

Joanna Żewakowska 

 

Prezes Fundacji POMOCOWNIA. Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w zakresie diagnozy rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Wieloletni praktyk pomagania i pracy z ludźmi – pracowała m. in. w Szpitalu Wolskim, jako psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, jako członek zespołu w Ośrodkach Psychoterapeutycznych oraz w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkoliła kadry pedagogiczne oraz specjalistów pracujących z rodziną. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dla dorosłych oraz młodzieży, grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne i wsparciowe. Konsultuje rodziców oraz dzieci w kryzysie okołorozwodowym. Autorka prac badawczych dotyczących rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Członkini AFCC – Association of Family and Conciliation Courts – interdyscyplinarnego i międzynarodowego Stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym.

Paweł Maciaszek 

V – Prezes Fundacji POMOCOWNIA. Terapeuta, mediator rodzinny, kurator społeczny w SR Warszawa-Wola, trener umiejętności psychospołecznych i trener biznesu. Pomysłodawca i Prezes Stowarzyszenia SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów. Specjalizuje się w pracy z kryzysem osobistym w związkach i w profilaktyce rozwodów. Od wielu lat prowadzi terapię par, terapię indywidualną, grupy wsparcia, w tym grupę wsparcia dla osób w kryzysie okołorozwodowym. Prowadzi autorskie grupy wsparcia dla DDA/DDD 35 plus i 45 plus. Autor licznych programów edukacyjnych oraz projektów profilaktyki społecznej – m.in. dot. zaburzeń więzi. Działacz społeczny, przez 5 lat przewodniczący Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds Dzieci, Młodzieży i Rodziny M. St. Warszawy. 

Superwizor Fundacji:

dr Alicja Czerederecka

Psycholog sądowy, była kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondent Archiwum Rorschachowskiego, przewodnicząca Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wieloletnia biegła z rekomendacją PTP w zakresie procesu cywilnego, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych oraz zeznań świadków.

Główne obszary jej zainteresowań i prac badawczych to problematyka ostrego konfliktu rodzicielskiego, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne, standardy pracy biegłego oraz wykorzystanie testu Rorschacha i technik projekcyjnych w badaniach sądowych. Autorka około 60 artykułów poświęconych psychologii sądowej i książek.

Specjaliści:

Katarzyna Balik 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Mediator oraz biegły sądowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole, z dziećmi i młodzieżą w ośrodku kuratorskim dla nieletnich. Przez wiele lat pracowała w ośrodku sądowym, m.in. z rodzinami w sytuacji okołorozwodowej, opiniując dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Regularnie uczestniczyła w szkoleniach, w tym w Instytucie Ekspertyz Sądowych prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie w trakcie atestowanego szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka rodzinna i okołorozwodowa. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi wykorzystując techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz terapii ericksonowskiej.

Magdalena Jastrzębska 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami m.in. w świetlicy środowiskowej oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Od 2008 roku zajmuje się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – m.in. Studium opiniowania sądowo – psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), szkolenia ze standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz z opieki naprzemiennej prowadzone przez Instytut Ekspertyz Sądowych Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Ukończyła Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka rodzinna i okołorozwodowa, terapia systemowa oraz seksuologia sądowa.

Gabriela Kamińska 

Animatorka czasu wolnego, kreatywna głowa pełna pomysłów,  pełnoetatowa mama. Przez lata związana z warszawskimi kawiarniami dla dzieci jako animator i prowadzący zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Obecnie spełnia się prowadząc warsztaty kreatywne dla seniorów oraz twórcze spotkania dla młodych mam. 

Julia Lelonkiewicz 

Pedagożka, animatorka społeczno – kulturalna i edukatorka. Właścicielka firmy sowaliska, w ramach której od 2012 roku prowadzi między innymi przed-przedszkolne, artystyczne i czytelnicze zajęcia dla dzieci. Angażuje się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, współorganizuje wyjazdy kolonijne, marzy o wydaniu książki dla dzieci. Prywatnie miłośniczka przyrody, księżyca i ekologii. 

Dominika Padzik 

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oprócz wielu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i pomocy społecznej, ukończyła I stopień szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie i szkolenie z zakresu mediacji w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS. Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywała m.in. współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej (przez ponad 4 lata prowadziłam zajęcia dla rodziców z dziećmi i współpracowałam z rodzinami będącymi w kryzysie), Centrum Interwencji Kryzysowej i fundacjami. Odbyła staż w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T.Bilikiewiczaw Gdańsku. Obecnie poza współpracą z Fundacją, pracuje w jednej z warszawskich poradni i centrum psychoterapii.

Małgorzata Pawlak – Krzaczek

Psycholog, terapeuta w nurcie TSR (I i II stopień), w trakcie szkolenia w Centrum Psychoterapii Dialog. Ukończyła kursy związane z pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej. Posiada wiedzę i umiejętności związane z interwencją kryzysową, zwłaszcza dla osób doświadczających przemocy. Oprócz pracy w Fundacji, współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Dziecka, gdzie świadczy pomoc psychologiczną i wsparcie dla dzieci i rodziców na telefonie i czacie zaufania.

Monika Piekarczyk 

Psycholog, terapeuta w nurcie TSR, doradca zawodowy, menadżer innowacji społecznych. Ukończone studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I stopnia. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, z rodzinami w których występowała przemoc, z dziećmi oraz młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzonymi psychicznie. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, MONAR-u. Psycholog w projekcie dla seniorów realizowanym przez Fundację Eva. Obecnie psycholog w PSONI oraz w Fundacji Otwarte Serce.
Wolontariusz w MAL we Włochach oraz w CAM Nowolipie.

Marta Rutkowska

Psycholog kliniczny oraz pedagog resocjalizacyjny, od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą głównie w obszarze psychologii wychowawczej i psychologii agresji (rodzinne uwarunkowania gotowości do agresji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pełniąc funkcję specjalisty wz. psychologii w OZSS oraz kuratora sądowego. Współpracowała z licznymi poradniami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osoby doświadczające przemocy. Ceniony nauczyciel
akademicki, rozwija i doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych, poddaje swoją pracę superwizji.

Magdalena Włodarczyk 

Magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Na co dzień pracuje jako specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy, opiniowania sądowo-psychologicznego, kompetencji wychowawczych. W Pomocowni prowadzi wykłady oraz konsultacje indywidualne.

Katarzyna Zawisza

Psycholog, trener, interwent kryzysowy, psychodietetyk. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także kursy trenera umiejętności psychospołecznych. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami życia emocjonalnego. Pomaga pacjentom i rodzinom znajdującym się w kryzysie. Doświadczenie w pracy zdobywała współpracując z placówkami oświatowo – wychowawczymi, a także placówkami wsparcia dziennego. Obecnie poza współpracą z Fundacją, pracuje w poradni zdrowia psychicznego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od stycznia 2022 roku współtworzy zespół Fundacji FitMind wspierający w zmianie nawyków żywieniowych i promujący zdrowy, świadomy styl życia.

Dział Administracyjny:

Anna Gorazd
Koordynatorka Fundacji

Julia Durakiewicz 
Wspiera Fundację w zakresie księgowo – finansowym.

Katarzyna Malinowska
Wspiera Fundację w zakresie administracyjno – logistycznym.

 

Fundację obsługuje kancelaria podatkowa TAXMAN Sp. z o.o.