Cele strategiczne

Cele strategiczne Fundacji na lata 2023 – 2027:

  1. Rozwój wiedzy o mechanizmach psychologicznych w rodzinach, głównie w rodzinach dotkniętych kryzysem
  2. Profesjonalizacja polskiego rynku diagnostycznego i opiniodawczego
  3. Popularyzacja rzetelnej, naukowej wiedzy dotyczącej obszaru kryzysu, traumy, przemocy 
  4. Zwiększenie dostępności rzetelnych badań specjalistycznych dla Rodzin w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
  5. Tworzenie systemu wsparcia psychologiczno – terapeutycznego  dla rodzin, w szczególności w kryzysie okołorozwodowym

Obszary działań związane z celami strategicznymi:

  1. Badania naukowe dotyczące sytuacji i funkcjonowania rodzin w kryzysie, zwłaszcza w kontekście dobrostanu dzieci
  2. Prace nad opracowywaniem/adaptacją narzędzi badawczych, specjalistycznych pomocy terapeutycznych
  3. Prace wydawnicze: opracowania naukowe, książki, broszury, artykuły
  4. Praca Zespołu Opiniodawczego przy Fundacji POMOCOWNIA
  5. Praca Zespołu Terapeutycznego przy Fundacji POMOCOWNIA