Systemowa pomoc udzielana dzieciom w sytuacji rozstania rodziców – teoria i badanie własne

Artykuł dotyczy systemowej pomocy dzieciom w sytuacji separacji i rozwodu ich rodziców oraz występowaniu u dziecka oporu wobec kontaktów z jednym z rodzi­ców. Podjęto próbę klasyfikacji powodów oporu przed kontaktem lub odmowy kon­taktu. W artykule przedstawiono również koncepcję, zgodnie z którą relacje dzieci z każdym z rodziców po separacji i rozwodzie można ująć w formie kontinuum od pozytywnych do negatywnych. Omówiono znaczenie odpowiedniej diagnozy i zro­zumienia zarówno powodów oporu wobec relacji z rodzicem, jak i rodzaju relacji dziecka z rodzicami dla właściwego projektowania i realizowania pomocy systemo­wej dla dziecka oraz jego rodziców. Część teoretyczną zilustrowano analizą danych uzyskanych przez Fundację POMOCOWNIA w trakcie kilkuletniej pracy przy reali­zacji tzw. kontaktów i terapii zlecanych przez sądy.

artykuł dostępny tutaj