ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży

Prezentujemy Państwu ITD – Inwentarz Traumy u Dzieci i Młodzieży. 

ITD – pobierz

Jest to pierwszy kwestionariusz tego typu w Polsce. Jego celem jest identyfikacja dzieci i młodzieży, którzy ze względu na różne trudne doświadczenia (np. przemoc w środowisku domowym, udział w zdarzeniach traumatyzujących), mogą wymagać wsparcia i pomocy psychologicznej.

Inwentarz jest nieodpłatnie udostępniany Specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą w Polsce.

W styczniu 2024 r. zorganizujemy szkolenie dla Specjalistów chętnych do wykonywania diagnoz przesiewowych przy użyciu Narzędzia – prosimy śledzić nasz Fb oraz naszą stronę Internetową.

W celu otrzymania podręcznika do testu zapraszamy do kontaktu z biurem Projektu: itd.trauma@gmail.com

Autorki Narzędzia:

Marta Rutkowska

Psycholog kliniczny oraz pedagog resocjalizacyjny, od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą głównie w obszarze psychologii wychowawczej i psychologii agresji (rodzinne uwarunkowania gotowości do agresji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, pełniąc funkcję specjalisty wz. psychologii w OZSS oraz kuratora sądowego. Współpracowała z licznymi poradniami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osoby doświadczające przemocy. Ceniony nauczyciel
akademicki, rozwija i doskonali swój warsztat zawodowy poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych, poddaje swoją pracę superwizji.

Magdalena Włodarczyk 

Magister psychologii, absolwentka społecznej psychologii klinicznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Dyplomowany trener umiejętności wychowawczych. Ukończyła roczne studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. Na co dzień pracuje jako specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy, opiniowania sądowo-psychologicznego, kompetencji wychowawczych. W Pomocowni prowadzi wykłady oraz konsultacje indywidualne.

Joanna Żewakowska 

Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w zakresie diagnozy rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW. Wieloletni praktyk pomagania i pracy z ludźmi – pracowała m. in. w Szpitalu Wolskim, jako psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, jako członek zespołu w Ośrodkach Psychoterapeutycznych oraz w ramach własnej praktyki zawodowej. Szkoliła kadry pedagogiczne oraz specjalistów pracujących z rodziną. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dla dorosłych oraz młodzieży, grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne i wsparciowe, konsultuje rodziców oraz dzieci w kryzysie okołorozwodowym. Autorka prac badawczych dotyczących rodzin w kryzysie okołorozwodowym. Członkini AFCC – Association of Family and Conciliation Courts – interdyscyplinarnego i międzynarodowego Stowarzyszenia profesjonalistów zajmujących się pracą z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym.

dr Ewa Odachowska – Rogalska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii i pedagogiki, psycholog transportu i psychotraumatolog. Na co dzień pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, jako Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. 
Wykładowca w Uniwersytecie SWPS (psychotraumatologia, interwencja kryzysowa, osobowość, emocje i motywacje) oraz specjalista w Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego. Terapeuta, autorka licznych publikacji naukowych dotyczących psychologii ryzyka, traumy powypadkowej i innych. Członek European Society for Traumatic Stress Studies i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego, Towarzystwa EMDR i PTBST. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), Kurs Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, Kurs Terapii zaburzeń behawioralnych w Instytucie Psychologii Zdrowia, szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV) oraz wiele szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z zaburzeniami po stresie traumatycznym (m.in. terapia eklektyczna – BEPP, EMDR 1 i II stopień). Posiada uprawnienia do pracy metodą EEG Biofeedback.
Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii traumy, narratyzowania doświadczeń traumatycznych i egzystencjalizmu. Zainteresowania naukowo-praktyczne skupiają się w obszarze psychotraumatologii, interwencji w kryzysie, terapii traumy dzieci i młodzieży oraz psychologii transportu.