Dla organizacji/instytucji

1.Fundacja Pomocownia zaprasza Wasz Zespół do szkoleniowej debaty na temat problemu alienacji rodzicielskiej.
Zapewne również w Państwa placówce daje się zauważyć wzrost liczby dzieci uwikłanych w kryzys okołorozwodowy swoich rodziców. W walkę rodziców są często angażowani nieświadomi problemu nauczyciele, psycholog i pedagog szkolny i Dyrekcja, pracownicy OPSów i policja.
Pamiętać jednak musimy, że ALIENACJA RODZICIELSKA TO PRZEMOC WOBEC DZIECI !!!
Wobec braku w Polsce unormowań prawnych dotyczących alienacji rodzicielskich to na nas – nauczycielach, psychologach, pedagogach, kuratorach i pracownikach OPSów spoczywa obowiązek zadbania o dobro dzieci. Problem ten jest o tyle trudny, ze alienacja rodzicielska to bardzo często „przemoc w białych rękawiczkach”

Temu też służy nasza debata szkoleniowa, podczas której przedstawimy:

– zjawisko alienacji rodzicielskiej,
– nauczyciel wobec zjawiska alienacji rodzicielskiej,
– przykłady zachowań alienacyjnych z naszej praktyki terapeutycznej pracy z rodziną w kryzysie,
– możliwe skutki alienacji rodzicielskiej dla dzieci,
– sposoby przeciwdziałania zjawisku alienacji rodzicielskiej,
– sposoby wsparcia dzieci doznających alienacji.

Uczestnicy debaty otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

MIEJSCE: na terenie Państwa placówki
CZAS TRWANIA: 3 h. dydaktyczne
TERMIN: do ustalenia
CENA: 750,00 zł brutto