Fundacja Pomocownia

Fundacja POMOCOWNIA pomaga i pomaga pomagać:

Osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

– działania w ramach interwencji kryzysowej, terapii indywidualnej i grupowej,

– prowadzenie grup wsparcia oraz grup samopomocowych.

– prowadzenie działań psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych.

Organizacjom pozarządowym i inicjatywom nieformalnym poprzez:

– inicjowanie działań społecznych i promowanie aktywności społecznej

– udzielanie wszechstronnego wsparcia, w tym merytorycznego, organizacyjnego i finansowego,

– inicjowanie i prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe

– prowadzenie programów i projektów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych, pomocowych  i informacyjnych